22 października – kolejny bardzo ważny krok. W siedzibie ARMiRu, Anna Bińczak podpisała umowę o przyznanie pomocy. Czas start, zaczynamy działać!

13 września 2021 rok – to niezapomniany dzień, czyli pozytywna informacja na temat dotacji.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji

1. Beneficjentowi zostaje przyznana pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie
pomocy oraz na warunkach określonych w ustawie, przepisach, o których mowa w art. 1
pkt 1 ustawy oraz przepisach rozporządzenia, w wysokości 325 000 zł (słownie złotych:
trzysta dwadzieścia pięć tysięcy)

1) ze środków EFRROW w wysokości 206 797,50 zł (słownie złotych: dwieście sześć
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 50/100) co stanowi 63,63 % przyznanej
pomocy na realizację operacji,
2) z krajowych środków publicznych, w wysokości 118 202,50 zł (słownie złotych:
sto osiemnaście tysięcy dwieście dwa 50/100), co stanowi 36,37 % przyznanej
pomocy na realizację operacji.

W marcu 2021 Anna Bińczak, właścicielka gospodarstwa rolnego Szczęśliwa Kurka, została Liderką Grupy Operacyjnej wEwsi Mazowieckiej. W skład GO weszło 6 rolników, którzy to powołali Konsorcjum, celem stworzenia i rozwoju zrównoważonego łańcucha żywości. W imieniu grupy Liderka, w dniu 12 maja 2021 złożyła wniosek o dofinansowanie w Działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główną myślą zawartą we wniosku jest stworzenie i rozwój sieci bezpośrednich dostaw w łańcuchu chłodniczym produktów rolnych Grupy Operacyjnej wEwsi Mazowieckiej, opartej na działaniach internetowych, tworzeniu grup zakupowych oraz budowaniu zaangażowanej społeczności w social mediach. Do realizacji operacji zakładana jest modernizacja budynku gospodarczego na potrzeby organizacji magazynu spożywczego dla centrum dystrybucji Grupy Operacyjnej wEwsi Mazowieckiej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych, zakup auta chłodni oraz zaplanowanie i wdrożenie kampanii marketingowej, mającej dotrzeć do klientów w dużych aglomeracjach miejskich.